AKCESORIA SPACEROWE SZYJEMY NA ZAMÓWIENIE DO 5 DNI ROBOCZYCH | INTERNATIONAL SHIPPING AVAILABLE – PLEASE SEND US AN EMAIL

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Uczestników w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest Małgorzata Kostecka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FREDDIE & WOLF Małgorzata Kostecka z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-861, os. Niepodległości 3a/13, posiadająca numer NIP: 6781609413, Regon: 387489857 (dalej „Administrator”).

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z Administratorem pod adresem hello@freddieandwolf.eu.

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

• utworzenia Konta Klienta Sklepu Internetowego, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy lub uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO);
• prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO);
• prowadzenie przez Administratora działań promocyjnych i handlowych Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

• w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
• w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,
• w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania,
• w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

Administrator zamierza przetwarzać zasady Pani/Pana dane osobowe dla realizacji każdego wskazane z powyższych celów nie dłużej niż przez okres 5 lat, chyba że co innego będzie wynikać z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, firmy cateringowe i organizujące kongres, usługi ochrony, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych, kurierskich i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją),
• organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
• wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: hello@freddieandwolf.eu.