DARMOWA WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI OD 500 PLN | INTERNATIONAL SHIPPING AVAILABLE – PLEASE SEND US AN EMAIL 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FREDDIE & WOLF

Definicje

 1. Sprzedawca – Małgorzata Kostecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FREDDIE & WOLF Małgorzata Kostecka z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-861, os. Niepodległości 3a/13, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 6781609413, REGON: 387489857, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego; kontakt telefoniczny: +48604470063 (od poniedziałku do piątku w Dni Robocze w godzinach od 10.00 do 15.00), adres poczty elektronicznej: hello@freddieandwolf.eu
 1. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
 1. Konsument – to Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub będący osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, o czym osoba ta oświadcza podczas składania Zamówienia;
 1. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy;
 1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 1. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu sprzedażowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia;
 1. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;
 1. Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem: https://freddieandwolf.eu/ polityka-prywatnosci/;
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego;
 1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.freddieandwolf.eu, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na Towary;
 1. Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym lub wykonywany na specjalne zamówienie Klienta, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; Istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu i w opisie danego Towaru;
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta na odległość według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary, ewentualnie na Towary, które zostaną wykonane na specjalne zamówienie Klienta, wedle przekazanych przez niego wytycznych, co może wiązać się z dłuższym czasem dostarczenia Towaru podlegającym indywidualnemu uzgodnieniu.
 1. Karta Podarunkowa – bon towarowy w formie karty, wydany przez Sprzedawcę i dostępny wyłącznie w Sklepie Internetowym, uprawniający Klienta do zakupu Towaru wyłącznie w Sklepie Internetowym na kwotę, którą zasilona została Karta Podarunkowa.
 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki zawierania Umowy Sprzedaży, w tym składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 1. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem Zamówienia i go zaakceptować. Akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkoboxa na stronie internetowej Sklepu, przeznaczonej do składania Zamówień. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w Sklepie.
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, w następujący sposób:

– mailowo na adres poczty elektronicznej: hello@freddieandwolf.eu

– listownie na adres miejscowy do doręczeń: os. Niepodległości 3a/13, 31-861 Kraków

– telefonicznie pod nr telefonu: +48604470063 (od poniedziałku do piątku w Dni Robocze w godzinach od 10.00 do 15.00). Cena za połączenie według stawki operatora.

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów. Sklep udostępnia również Klientowi bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku. Usługami tymi są: formularz Zamówienia, formularz Rejestracji i logowania, Konto, Koszyk, Newsletter, Lista życzeń, wyszukiwarka Towarów.
 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami, zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 2. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.                            2. Zamówienie
 1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego lub nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
 1. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest podanie aktualnych i prawdziwych danych Klienta, w tym adresu do doręczeń, numeru telefonu, adresu e-mail, pod którymi możliwy będzie kontakt z Klientem.
 1. W każdym przypadku dokonywania Zamówienia w ramach działalności gospodarczej Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, czy dokonywany zakup posiada dla Klienta charakter zawodowy związany z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Sprzedawca nie ma obowiązku realizacji Zamówienia, gdy Klient podał nieaktualne lub nieprawdziwe dane osobowe, adresowe lub teleadresowe oraz nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 3 pkt 4. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 1. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
 1. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę przesyłki Zamówienia, formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia. Naciśnięcie przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z zamówieniem z obowiązkiem zapłaty, o czym Klient jest informowany.
 1. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem, poprzez bezpośredni, niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
 1. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
 1. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym w Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 1. Czas Realizacji Zamówienia dla towarów dostępnych w magazynie nie powinien przekroczyć 5 (pięciu) Dni Roboczych. Czas realizacji Zamówienia Towarów szytych lub wykonywanych ręcznie na specjalne zamówienie, za każdym razem będzie przekazywany Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia w Sklepie (tj. przed naciśnięciem przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę”).
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po:
 2. w przypadku przelewu bankowego – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
 3. w przypadku płatności przez TPay – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
 1. Po upływie Czasu Realizacji Zamówienia, określanym osobno dla każdego Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.
 • 3. Ceny i płatności
 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy Towarów.
 1. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie Sklepu oraz jest zamieszczona przy prezentowanym Towarze.
 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
 2. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (rachunek: 61 1140 2004 0000 3302 8088 3376),
 3. płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności TPay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 1. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury imiennej na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 1. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów) z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej przed dokonaniem zmiany cenowej.
 1. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 • 4. Dostawa
 1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.
 1. Przesyłki dostarczane są przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 1. Koszt wysyłki pokrywa Klient. Koszty są niezależne od ilości przesyłanych produktów. Po wyborze typu wysyłki przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
 1. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 1. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 5 (pięciu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia). Czas realizacji i dostarczania Zamówień przygotowywanych na indywidualne zamówienie Klienta, czy też stanowiące rękodzieło, będzie każdorazowo określany przez Sprzedawcę. O terminie realizacji Zamówienia i czasie dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest na bieżąco informować Klienta. Czas dostarczenia Zamówienia może zostać przedłużony w skutek wystąpienia tzw. siły wyższej, a także epidemii COVID – 19. Każdorazowo w każdym przypadku Sprzedawca będzie się bez zbędnej zwłoki kontaktował z Klientem, w celu przekazania mu informacji o najbliższym możliwym terminie dostarczenia Towaru.
 1. Klient, odbierając przesyłkę, powinien od razu sprawdzić stan przesyłki. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona lub uszkodzona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu przesyłki.
 • 5. Reklamacje
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad Towaru nabytego przez Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie Umowy Sprzedaży jest względem Klienta niebędącego Konsumentem w całości wyłączona na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia – 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W zakresie Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową na poniższych zasadach.
 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego:
 2. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
 3. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 1. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 2. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 3. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży,
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca oświadcza, że Towary, które stanowią rękodzieło, np. naczynia ceramiczne, ręcznie tkane krajki, mogą się nieznacznie różnić kształtem i kolorem od Towaru zaprezentowanego w Sklepie Internetowym. Nieznaczne różnice pomiędzy prezentowanym Towarem a Towarem wykonanym ręcznie na Zamówienie Klienta nie będą podlegały z tego tytułu reklamacji ani zwrotom.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w § 6 pkt 4, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży określonych w § 6 pkt 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 1. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 1. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w § 6 ust. 7, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 1. Jeżeli Towar jest niezgody z umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 1. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 1. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 2. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,
 3. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową,
 4. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,
 5. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 6 pkt 10,
 6. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 1. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, a w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Towaru, koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta, ponosi Sprzedawca.
 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową należy składać na adres: Os. Niepodległości 3A/13, 31-861 Kraków. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, tj. ze wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Konsumenta w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Konsumenta w reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w powyższym terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację.
 1. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: hello@freddieandwolf.eu
 • 6. Gwarancja
 1. Wybrane Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
 1. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana na podstronie Sklepu Internetowego dedykowanej danemu Towarowi.
 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o niezgodności Towaru z umową.
 • 7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Dla pozostałych umów zawartych na odległość termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 1. Odstąpienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: os. Niepodległości 3a/13, 31-861 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: hello@freddieandwolf.eu.
 1. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa i zwroty”. Skorzystanie przez Konsumenta z tego formularza nie jest dla niego obowiązkowe.
 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Konsumentowi w potwierdzeniu warunków Zamówienia wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Konsumenta w Zamówieniu oraz na formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przekazywanego Konsumentowi wraz z Towarem.
 1. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail podany przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia lub inny wskazany w treści oświadczenia o odstąpieniu.
 1. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 1. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta z tytułu Umowy Sprzedaży w przypadku odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres e-mail Sprzedawcy: hello@freddieandwolf.eu.
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 1. Zwracany Towar winien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar winien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami, metkami, dokumentami, które zostały wydane przy jego nabyciu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów, w których:
 2. przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 4. przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
 • 8. Zasady dotyczące korzystania z kuponów rabatowych
 1. Kupon rabatowy upoważnia do rabatu (zniżki) w wysokości wskazanej przez Sklep Internetowy. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.
 1. Oferta promocyjna w postaci kodów rabatowych dotyczy wyłącznie Klientów www.freddieandwolf.eu, którzy w okresie obowiązywania promocji wpisali poprawny kod w polu „Kod kuponu” oraz potwierdzili go przyciskiem „Zastosuj kupon” podczas składania Zamówienia. Wpisanie kodu rabatowego w polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych Towarów o wartość procentową lub pieniężną przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.
 1. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie Towarów nieobjętych innymi promocjami. Kody rabatowe nie łączą się, nie sumują się ze sobą oraz nie mogą być wykorzystywane przy zakupie produktów objętych innymi promocjami (o ile regulamin promocji nie mówi inaczej). W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 • 9. Karty Podarunkowe
 1. Wydawcą Kart Podarunkowych jest Sprzedawca, tj. właściciel Sklepu Internetowego. Karta podarunkowa wydawana jest w formie elektronicznej i przesyłana jest Klientowi na adres e-mail podany przez niego w Zamówieniu. Karta Podarunkowa będzie stanowić załącznik do ww. e-mail, możliwy do wydruku i przekazania jej osobie trzeciej, która będzie Użytkownikiem Karty. Każdej Karcie Podarunkowej nadawany jest kod QR i numer. Wraz z Kartą Podarunkową przekazywana jest Klientowi elektroniczna instrukcja korzystania z Karty.
 1. Zakup Kart Podarunkowych odbywa się na zasadach składania i realizacji Zamówień opisanych w niniejszym Regulaminie. Każdy Klient może kupić Kartę Podarunkową jako odrębny Towar i należy zakupić ją w odrębnej transakcji.
 1. Karty Podarunkowe są kupowane w zamian za przekazanie środków pieniężnych lub – na wyraźne żądanie Klienta – dokonania zwrotu Towaru wyłącznie w Sklepie Internetowym. Karty Podarunkowe są sprzedawane na okaziciela lub imienne, wedle życzenia Klienta Sklepu.
 1. Karty Podarunkowe mają z góry określone nominały: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 250 zł, 350 zł, 500 zł i 1000 zł.
 1. Klient, który zakupił lub ma zamiar zakupić Kartę Podarunkową, przyjmuje do wiadomości, że:
 2. Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie Internetowym z przeznaczeniem na zakup Towarów tam dostępnych, w zamian za środki pieniężne za nią wymienione,
 3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne,
 4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej tylko w przypadku, gdy karta jest uszkodzona i uniemożliwia to odczytanie zapisanych na niej informacji,
 5. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 1. Wartość Karty Podarunkowej zależna jest od ilości zgromadzonych na niej środków.
 1. Środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej mogą zostać wykorzystane tylko w okresie ważności Karty. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej aktywacji.
 1. W przypadku zakupu Towaru ilość zgromadzonych środków na Karcie Podarunkowej zostaje pomniejszona o wartość zakupu.
 1. W przypadku zakupu Towaru w kwocie wyższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę (przelewem lub za pośrednictwem innego akceptowalnego przez Sprzedawcę sposobu płatności).
 1. W przypadku zakupu Towaru w kwocie niższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej, wartość znajdujących się na niej środków zostaje pomniejszona o kwotę zakupu.
 1. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w przypadku:
 2. upływu okresu ważności Karty Podarunkowej,
 3. gdy aktualna wartość Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;
 4. uszkodzenia Karty Podarunkowej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.
 1. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, wartość za zwrócony Towar zostanie przekazana na Kartę Podarunkową.
 1. Różnica kwoty z wymiany lub uznanej reklamacji Towaru zakupionego przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, nie może być zwrócona w gotówce i zostaje zaksięgowana (doładowana) na Karcie Podarunkowej.
 1. W przypadku zwrotu, wymiany lub reklamacji Towaru czas obowiązywania ważności Karty Podarunkowej przedłuża się odpowiednio o czas trwania danej procedury, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od dnia zawrotu, wymiany lub uznania reklamacji Towaru.
 1. Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Podarunkowej jest zabezpieczenie jej przed utratą oraz dbanie o utrzymanie jej w stanie nieuszkodzonym.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie Karty Podarunkowej lub nieuprawnione korzystanie z niej przez osoby trzecie.
 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej zarówno Klientowi, jak i Użytkownikowi Karty nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.
 1. Sprzedawca nie umożliwia Klientowi czy Użytkownikowi Karty Podarunkowej zgłoszenia zastrzeżenia, czy zablokowania Karty.
 1. Wydanie Karty Podarunkowej Klientowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Klient na żądanie zgłoszone Sprzedawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty na rzecz Sprzedawcy środków pieniężnych, otrzymać od Sprzedawcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 • 10. Newsletter i inne usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 1. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:
 2. zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.freddieandwolf.eu oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
 3. dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,
 4. uaktywnia przycisk „Dołącz”,
 5. aktywuje link wysłany na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.
 1. Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 1. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres hello@freddieandwolf.eu lub poprzez przycisk „Rezygnuję z subskrypcji” w wiadomości e-mail.
 1. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.
 1. Aby skorzystać z usługi Lista życzeń, Klient uaktywnia przycisk „Dodaj do listy życzeń” dostępnej na dedykowanych Towarom podstronach Sklepu w celu ich dodawania do listy życzeń. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w ikonie listy życzeń zmienia się wskaźnik produktów. Aby korzystać z usługi dodawania do listy życzeń, Klient nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.
 1. Sprzedawca jest uprawniony do uniemożliwienia Klientowi dostępu do usług nieodpłatnych, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, czy też narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
 • 11. Zmiana regulaminu
 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 1. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 1. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 • 12. Rozstrzyganie sporów
 1. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów Sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 1. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenia oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 1. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.01.2024 r.